RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kalendarz roku szkolnego 2014-2015

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych -1 września 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna -22 - 31 grudnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
26 stycznia - 8 lutego 2015 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
2 - 15 lutego 2015 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
16 lutego - 1 marca 2015 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna
2 - 7 kwietnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. C
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)
9 stycznia 2015 r. lub 24 kwietnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych
9 stycznia 2015 r. lub 26 czerwca 2015 r.
(podstawa prawna: - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; - § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Egzamin maturalny
część ustna część pisemna
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) w okresie zimowym
etap pisemny etap praktyczny
b) w okresie letnim
etap pisemny etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
- dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły szkoły zawodowe - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych w samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe (podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
część pisemna część praktyczna
Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.
(podstawa prawna: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 262)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie
27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)Opublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 22.09.2014
Podpisał: Justyna Klaska
Dokument z dnia: 22.09.2014
Dokument oglądany razy: 981